Still (Hillsong) Full easy kalimba tabs and  chords. Still (Hillsong) Full kalimba tutorial. Enjoy with chords!

Still (Hillsong) Full Kalimba Chords and Tabs

Letter tabs:

Fº Eº(CF) Fº Eº Cº(AE)
Cº Dº Eº (CEG) Gº (GBDº-D) G

(EºC) E (GºG) B (CºE)
Cº (AºFº) A (DºD) F (GBDº-D) G B

(EºC) E (GºG) B (CºE)
Cº (FºD) Eº Dº (FACº) Dº (GD) B Dº

Eº Gº Cºº Bº (AºF) A
Eº Gº Cºº Bº (AºF) A
Aº Aº (GD) B Gº Gº C E G
Eº Gº Cºº Bº (AºF) A
Aº Bº (GD) B Cºº Cºº (AE) Cº Eº
Eº Gº Cºº Bº (AºF) A
Eº Fº Gº Cº (FC)
Eº Dº (GC) Cº Cº (CDEG)

Number Tabs:

4º 3º(14) 4º 3º 1º(63)
1º 2º 3º (135) 5º (572º-2) 5

(3º1) 3 (5º5) 7 (1º3)
1º (6º4º) 6 (2º2) 4 (572º-2) 5 7

(3º1) 3 (5º5) 7 (1º3)
1º (4º2) 3º 2º (461º) 2º (52) 7 2º

3º 5º 1ºº 7º (6º4) 6
3º 5º 1ºº 7º (6º4) 6
6º 6º (52) 7 5º 5º 1 3 5
3º 5º 1ºº 7º (6º4) 6
6º 7º (52) 7 1ºº 1ºº (63) 1º 3º
3º 5º 1ºº 7º (6º4) 6
3º 4º 5º 1º (41)
3º 2º (51) 1º 1º (1235)

Do re mi Tabs:

Faº Miº( Do Fa) Faº Miº Doº( La Mi)
Doº Reº Miº ( Do Mi So) Soº ( So Ti Reº- Re) So

( Miº Do) Mi ( Soº So) Ti ( Doº Mi)
Doº ( Laº Faº) La ( Reº Re) Fa ( So Ti Reº- Re) So Ti

( Miº Do) Mi ( Soº So) Ti ( Doº Mi)
Doº ( Faº Re) Miº Reº ( Fa La Doº) Reº ( So Re) Ti Reº

Miº Soº Doºº Tiº ( Laº Fa) La
Miº Soº Doºº Tiº ( Laº Fa) La
Laº Laº ( So Re) Ti Soº Soº Do Mi So
Miº Soº Doºº Tiº ( Laº Fa) La
Laº Tiº ( So Re) Ti Doºº Doºº ( La Mi) Doº Miº
Miº Soº Doºº Tiº ( Laº Fa) La
Miº Faº Soº Doº ( Fa Do)
Miº Reº ( So Do) Doº Doº ( Do Re Mi So)

 

Still (Hillsong) Full Kalimba Tutorial – How can play with Kalimba?

Still (Hillsong) Full Lyrics

Hide me now
Under your wings
Cover me
Within your mighty hand
When the oceans rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father you are king over the flood
I will be still and know you are God
Find rest my soul
In Christ alone
Know his power
In quietness and trust